INTERNI AKTI

 

INFORMATOR O RADU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD GRADA VRŠCA

Informator o radu Centra za socijalni rad Grada Vršca izrađen je na osnovu čl.39 Zakona oslobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (“Sl.glasnik RS”,120/2004) uskladu sa Uputstvom za objavljivanje informatora o radu državnog organa koje je doneoPoverenok za informacije od javnog značaja.
Za tačnost i potpunost podataka objavljenih u Informatoru odgovoran je direktor Centraza socijalni rad.
Informator se objavljuje na internet prezentaciji Centra za socijalni rad Grada Vršca.

I OSNOVNI PODACI O CENTRU ZA SOCIJALNI RAD

Datum osnivanja:27.12.1960.godine
Osnivač:Opština Vršac
Pun naziv:Centar za socijalni rad za opštinu Vršac.
Adresa:26300 Vršac, Žarka Zrenjanina 13.
Telefon/fax:013/839-689,  839-696
E-mail: vrsac.csr@minrzs.gov.rs ; czsr@hemo.net
Matični broj:08010242
PIB:100595480
Direktor:Mirjana Knežević, dipl.spec.pedagog
Šifra delatnosti:8899
Naziv delatnosti:Ostala nepomenuta socijalna zaštita bez smeštaja

II OPIS DELATNOSTI

Centar za socijalni rad Grada Vršca  je ustanova u oblasti socijalne zaštite od
posebnog društvenog interesa. U tom smislu obavlja sledeće funkcije i poslove:
- prati i proučava pojave i probleme u oblasti socijalne zaštite,
- podstiče i organizuje aktivnosti od značaja za oblast socijalne zaštite,
- neposredno pruža odgovarajuće oblike, mere i usluge socijalnog rada i socijalnezaštite građana, uključujući i poslove organa starateljstva,
- ostvaruje i razvija saradnju sa svim nosiocima socijalne politike na području opštine išire u cilju koordinacije i unapređenja ove delatnosti, realizuje i ostale poslove i radnezadatke iz ove oblasti koje organi grada i šire društvene zajednice prenose na ovu ustanovu.

III ORGANIZACIJA RADA CENTRA I ZAPOSLENI

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Centra za socijalni rad utvrđena je organizacija stručnog rada i ostalih poslova u Centru.
Grupisanje poslova u Centru vrši se u okviru sledećih organizacionih jedinica:
1. Služba za zaštitu dece i mladih
2. Služba za zaštitu  odraslih i starih
3. Služba za pravne poslove, u okviru koje je organizovan rad Prijemne kancelarije
4. Služba za finansijske poslove, opšte poslove, administrativne i tehničke poslove
5. Služba za kućnu negu i pomoć u kući sa klubom za stara i odrasla lica
6. Međuopštinsko savetovalište za predbračne, bračne i porodične odnose.
7. Služba za analitičke i razvojne poslove.

Galerija

Lokacija

Kontakt

Centar za socijalni rad Vršac

Žarka Zrenjanina 13

tel/faks: 013/839-689

email: vrsac.csr@minrzs.gov.rs ; czsr@hemo.net